Kalendarium

§ 1

1. MWM Jakub Dygnas (NIP: 898 224 73 43), wpisany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 22387 zwany jest w dalszej części Regulaminu ORGANIZATOREM,

2. ORGANIZATOR oświadcza, że zgodnie z treścią posiadanego wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych jest uprawniony do zorganizowania Imprezy Turystycznej, oraz że posiada Gwarancję Ubezpieczeniową w związku z prowadzoną działalnością o nr M515304 z dnia 17.01.2019 r. wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

3. ORGANIZATOR oświadcza, że wszystkie udzielone mu w tym zakresie zezwolenia są aktualne i pozostaną aktualne w czasie trwania wycieczki.

 

§ 2

1. W Imprezie Turystycznej uczestniczy na ogół 8 osób wraz z ORGANIZATOREM.

2. Minimalna liczba uczestników biorących udział w organizowanej Imprezie Turystycznej to 6 osób wraz z ORGANIZATOREM.

 

§ 3

1. Noclegi przewidziane są w hotelach, pensjonatach, domach gościnnych. W pokojach będą zakwaterowane nie więcej jak dwie osoby. W pokojach będą znajdować się co najmniej dwa łóżka pojedyncze.

2. W cenę Imprezy Turystycznej są wliczone noclegi w hotelach, pensjonatach, domach gościnnych, w których jest zagwarantowane śniadanie.

 

§ 4

1. W cenę organizowanej Imprezy Turystycznej wliczone są:

 - noclegi,

 - opieka osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację programu Imprezy Turystycznej.

2. Cena organizowanej Imprezy Turystycznej nie obejmuje opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, dojazdu na miejsce zbiórki i z powrotem, opłat za rozmowy telefoniczne, bagażowe, opłat za promy lokalne, opłat za przejazdy tunelami i mostami, opłat za wszelakie bilety wstępu i innych niewyszczególnionych w umowie.

3. Ustala się następujące zasady i terminy wpłat należności za imprezę turystyczną:

 - przedpłata w wysokości 30% ceny Imprezy Turystycznej

Płatność przelewem na rzecz ORGANIZATORA do 14 dni od momentu zarezerwowania miejsca w organizowanej Imprezie Turystycznej.

 - wpłata 70% ceny Imprezy Turystycznej

Płatność przelewem na rzecz ORGANIZATORA nie później jak na 30 dni przed datą rozpoczęcia się organizowanej Imprezy Turystycznej.

Niedokonanie w terminie pełnej wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z organizowanej Imprezy Turystycznej z konsekwencjami zawartymi w §6.

 

§ 5

1. ORGANIZATOR jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych, np.:

 - zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna,

 - siły wyższej.

Wówczas jest on zobowiązany poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o przeszkodzie w dniu zasięgnięcia o niej informacji. Równocześnie ORGANIZATOR jest zobowiązany wystosować pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy, na adres ZAMAWIAJĄCEGO i zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU dokonaną wpłatę, bez obowiązku ponoszenia kosztów dodatkowego odszkodowania.

2. Zwrot wpłaconych przez ZAMAWIAJĄCEGO środków pieniężnych nastąpi w ciągu 2 dni roboczych przelewem na konto ZAMAWIAJĄCEGO.

 

§ 6

1. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO jest on zobowiązany do zapłaty rzeczywistych, udokumentowanych kosztów poniesionych na przygotowanie organizowanej Imprezy Turystycznej.

2. Na wypadek rezygnacji ZAMAWIAJĄCEGO z uczestnictwa w imprezie turystycznej, ZAMAWIAJĄCY może bez zgody ORGANIZATORA przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki i koszty związane z organizowaną Imprezą Turystyczną.

 

§ 7

1. Jeżeli ORGANIZATOR przed rozpoczęciem wycieczki jest zmuszony z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powinien niezwłocznie o tym powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO. W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY powinien niezwłocznie poinformować ORGANIZATORA, czy:

 - przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo

 - odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.

2. Jeżeli w czasie wycieczki ORGANIZATOR nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu tej wycieczki jest obowiązany bez obciążania ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej wycieczki odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie wycieczki, ZAMAWIAJĄCY może żądać odpowiedniego obniżenia ceny wycieczki.

3. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 2 jest niemożliwe albo ZAMAWIAJĄCY z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, ORGANIZATOR jest obowiązany, bez obciążania ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca zakwaterowania lub innego miejsca stałego pobytu.

 

§ 8

1. W razie zastrzeżeń co do jakości lub sposobu świadczenia usług w ramach organizowanej imprezy turystycznej, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo złożenia reklamacji, ze wskazaniem w niej wadliwości świadczonej usługi, przyczyn jej powstania itp.

2. Reklamacja winna zostać złożona pisemnie lub ustnie ORGANIZATOROWI, nie później niż w dniu dostrzeżenia uchybień. Jeżeli wadliwość świadczonych usług nastąpi w porze nocnej, ZAMAWIAJĄCY może złożyć reklamację w dniu następnym.

3. ORGANIZATOR obowiązany jest do niezwłocznego odniesienia się do treści złożonej reklamacji. W razie uwzględnienia reklamacji ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć stwierdzone uchybienia. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji ORGANIZATOR winien niezwłocznie przekazać ZAMAWIAJĄCEMU podstawy odmowy.

 

§ 9

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do wykupienia za pośrednictwem ORGANIZATORA ubezpieczenia na czas trwania organizowanej Imprezy Turystycznej od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczenie na czas trwania organizowanej Imprezy Turystycznej dla ZAMAWIAJĄCEGO zostanie wykupione w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

3. Szczegółowe warunki ubezpieczenia zostaną przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU niezwłocznie po otrzymaniu oferty od SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

4. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mu prawo wglądu i modyfikacji danych.

 

§ 10

1. ZAMAWIAJĄCY zapewnia, że posiada ważne prawo jazdy oraz, że jego motocykl dopuszczony jest do ruchu drogowego i znajduje się w odpowiednim stanie technicznym koniecznym dla organizowanej Imprezy Turystycznej.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do brania udziału w organizowanej Imprezie Turystycznej w przystosowanym do jazdy na motocyklu stroju.

 

§ 11

1. Aby zagwarantować sprawny przebieg wycieczki ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do przestrzegania miejscowych przepisów prawnych oraz zasad bezpiecznej jazdy motocyklem w grupie.

2. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, mimo uprzedniego upomnienia ze strony ORGANIZATORA, zagraża innym uczestnikom wyprawy, narusza prawo lub powoduje szkodę na rzecz innych, ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z dalszej części wycieczki bez obowiązku zwrotu wpłaconej kwoty, ponoszenia kosztów podróży powrotnej uczestnika, przewozu jego motocykla oraz bez ponoszenia kosztów dodatkowego odszkodowania.

 

§ 12

1. Dokumenty ZAMAWIAJĄCEGO niezbędne do uczestnictwa w organizowanej Imprezie Turystycznej:

 - PRAWO JAZDY – powinno upoważniać do kierowania motocyklem.

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności

Zrozumiałem